ELEKTROSERVIS Paskov - technologická zařízení, řídící systémy, měření a regulace

www.espaskov.cz

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů - zaměstnanci

Informace o zpracování osobních údajů

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I.        ÚVODNÍ INFORMACE

Společnost Elektroservis Paskov s.r.o.se sídlem Místecká 762, 739 21 PaskovO: 63320126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajskýmsoudem v Ostravě, pod sp. zn. C/8205(dále jen „Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti se vznikem pracovněprávníhovztahu nakládá s osobními údajisubjektu údajů:

 

·jméno a příjmení:………………………………………

 

·datum narození:…………………………………………

(dále jen „subjekt údajů“).

 

II.       ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jménoapříjmení, akademický titul, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státním občanství, národnost, číslo OP,  číslo pasu, podpis, podobizny a obrazové snímky(fotografie), videa, biometrické údaje (velikost oděvů a obuvi), životopis, dosažené vzdělání, bankovní spojení, jiná kontaktní osoba v rodině údaje o druhém manželovi a dětech: jméno, příjmení, rodné číslo, zaměstnavatel, navštěvovaná škola; údaje o důchodu, rodinný stav, zdravotní údaje/zdravotní způsobilost, členství v odborových organizacích, kopie technického průkazu osobního automobilu.

 

III.      ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti se vznikem pracovněprávníhovztahu, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

·         realizace pracovněprávníhovztahu se subjektem údajů,

·         vedení vnitřní evidence zaměstnanců,

·         osobní ochranné pracovní pomůcky,

·         certifikáty odborné způsobilosti,

·         průvodní technická dokumentace (dokládání certifikátů),

·         školení, semináře,

·         pojistné události (škody způsobené zaměstnavateli nebotřetím osobám),

·         pojištění (cestovní - pracovní cesta),

·         povolení pro práce v zahraničí, 

·         ubytovánína pracovní cestě,

·         doprava na pracoviště, resp. zajištění vstupů, popř. vjezdů do areálů podniků,

·         mzdové záležitosti,životní a penzijní připojištění,

·         lékařské prohlídky,zdravotní způsobilosti, kategorizace prací,

·         komunikace se státní správou(daňové, sociální záležitosti), přiznání k dani z příjmu

·         smlouvy na odkoupení popř. odprodej majetku, smlouvy o zápůjčce

·         propagační materiály, prezentace na webu a na sociálních sítích,

·         žádosti o dotace,

·         bankovní transakce,

·         exekuční řízení,

·         plná moc,

·         elektronický podpis,

·         podpisový vzor.

 

IV.     DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a po skončení pracovněprávního vztahu na dobu nezbytně nutnou, minimálně však 3 roky, a to k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z pracovněprávníhovztahu.

V.      KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE A ZÁSTUPCE

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

-          správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše

-          správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: espaskov@espaskov.cz

-          správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: 558 462 342

-          kontaktní údaje zástupce správce: Jana Tvrdá, e-mail: tvrda@espaskov.cztel: 558 462 875, adresa pro doručení: Elektroservis Paskov s.r.o., Místecká 762, 739 21 Paskov

 

VI.     INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT JINÝM SUBJEKTŮM

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce poskytuje následujícím fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům (dále jen „příjemce“):

 

Rozsah údajů

Účel zpracování

Doba trvání

Předání třetí straně - příjemce

jméno a příjmení, akademický titul, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státním občanství, národnost, číslo OP,  číslo pasu, podobizny a obrazové snímky(fotografie), videa, biometrické údaje (velikost oděvů a obuvi), životopis, dosažené vzdělání, bankovní spojení, jiná kontaktní osoba v rodině; údaje o druhém manželovi a dětech: jméno, příjmení, rodné číslo, zaměstnavatel, navštěvovaná škola; údaje o důchodu, rodinný stav, zdravotní údaje/zdravotní způsobilost, kopie technického průkazu osobního automobilu

realizace pracovněprávníhovztahu

 

vedení vnitřní evidence zaměstnanců

viz článek IV.

ne

jménoapříjmení,biometrické údaje (velikost oděvů a obuvi)

osobní ochranné pracovní pomůcky

viz článek IV.

ne

jménoapříjmení, akademický titul, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), podobizny, dosažené vzdělání

certifikáty odborné způsobilosti

 

průvodní technická dokumentace  (dokládání certifikátů)

viz článek IV.

ano – zákazníci společnosti

jméno a příjmení, akademický titul, datum narození, telefonní číslo, dosažené vzdělání

školení, semináře

viz článek IV.

ano – školitelé, lektoři

jméno a příjmení, akademický titul, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státním občanství, číslo OP, číslo pasu

pojistné události (škody způsobené zaměstnavateli nebo třetím osobám)

 

pojištění (cestovní - pracovní cesta

 

povolení pro práce v zahraničí 

 

ubytování na pracovní cestě

viz článek IV.

ano – orgány veřejné moci, zdravotní pojišťovny, komerční pojišťovny,

ubytovací zařízení

jméno a příjmení, akademický titul, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), podobizny, státní občanství, číslo OP, číslo pasu, registrační značka osobního automobilu

doprava na pracoviště resp. zajištění vstupů popř. vjezdů do areálů podniků,

viz článek IV.

ano – zákazníci společnosti

jméno a příjmení, akademický titul, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), údaje o zdravotní pojišťovně, státním občanství, číslo OP,  číslo pasu,  jiná kontaktní osoba v rodině včetně dítěte (dětí), rodinný stav, zdravotní údaje/zdravotní způsobilost

mzdové záležitosti, životní a penzijní připojištění

 

lékařské prohlídky, zdravotní způsobilosti, kategorizace prací

 

 

viz článek IV.

ano – orgány veřejné moci, lékaři, zdravotní pojišťovny, komerční pojišťovny

jméno a příjmení, akademický titul, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státním občanství, národnost, číslo OP,  číslo pasu, údaje o druhém manželovi a dětech: jméno, příjmení, rodné číslo, zaměstnavatel, navštěvovaná škola; údaje o důchodu, rodinný stav, zdravotní údaje/zdravotní způsobilost

komunikace se státní správou (daňové, sociální záležitosti), přiznání k dani z přijmu

viz článek IV.

ano – orgány veřejné moci,

jméno a příjmení, akademický titul, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ)

smlouvy na odkoupení popř. odprodej majetku, smlouvy o zápůjčce

viz článek IV.

ne

obrazové snímky (fotografie), videa

propagační materiály, prezentace na webu a na sociálních sítích

viz článek IV.

ano –  zákazníci společnosti, veřejnost,

jméno a příjmení, akademický titul, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), dosažené vzdělání

žádosti o dotace

viz článek IV.

ano – poskytovatelé dotací, zprostředkující agentury

jméno a příjmení, akademický titul,bankovní spojení

bankovní transakce

viz článek IV.

ne

jméno a příjmení, akademický titul,vyživované osoby, exekuční skutečnosti

exekuční řízení

viz článek IV.

ano – exekutoři, exekutorské úřady

jméno a příjmení, akademický titul, datum a místo narození,rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ),podpis

plná moc

 

podpisový vzor

viz článek IV.

ano – banky, zákazníci společnosti, dodavatelé

jméno a příjmení, akademický titul, datum a místo narození,rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ),e-mail, podpis

elektronický podpis

viz článek IV.

ano –orgány veřejné moci, banky, zákazníci společnosti, dodavatelé

jméno a příjmení, akademický titul,členství v odborových organizacích, bankovní spojení

bankovní transakce – úhrada příspěvků

viz článek IV.

ne

 

VII.    DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

 

Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

-          zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

-          zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,

-          pro účely přímého marketingu,

-          pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.

 

 

                                                                                                              V Paskově dne …………………

 

 

 

 

                                                                                                              …………………………………

                                                                                                              Podpis subjektu údajů

 

 

ELEKTROSERVIS Paskov - technologická zařízení, prodej, servis, montáž

La pharmacocinétique du médicament Cialis achat enzyme impliquée dans la contraction du muscle cardiaque. In seiner Zusammensetzung gibt es neben den Formern einen Komplex von Komponenten Levitra Soft Verkaufs in der klassischen Form und verursacht somit ein Minimum an Nebenwirkungen. Levitra es un inhibidor de fosfodiesterasa que ayuda a aumentar el flujo sanguíneo levitra generico precio levitra precio en Españ. L'elaborazione dell'ordine avviene durante il giorno comprare cialis di una pillola sono sufficienti per l'intero fine settimana. Isotretinoin is a stereoisomer of fully trans-retinoic acid tretinoin isotretinoin over the counter the anti-inflammatory effect of isotretinoin on the skin is proven.