ELEKTROSERVIS Paskov - technologická zařízení, řídící systémy, měření a regulace

www.espaskov.cz

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů - uchazeči

Informace o zpracování osobních údajů

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I.        ÚVODNÍ INFORMACE

 

Společnost Elektroservis Paskov s.r.o.se sídlem Místecká 762, 739 21 PaskovO: 63320126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajskýmsoudem v Ostravě, pod sp. zn. C/8205(dále jen „Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením na volnou pracovní pozici nebo při výběru uchazečů o zaměstnání na volnou pracovní pozici nakládá s osobními údajisubjektu údajů:

·  jméno a příjmení:………………………………………………………………………….

 

·  datum narození:……………………………………………………………………………

(dále jen „subjekt údajů“).

 

 

II.       ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jménoapříjmení, akademický titul, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státním občanství, národnost, číslo OP, životopis, dosažené vzdělání,přehled dřívějších zaměstnání, certifikáty odborné způsobilosti, zdravotní údaje/zdravotní způsobilost.

 

III.      ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti s výběrovým řízením na volnou pracovní pozici nebo při výběru uchazečů o zaměstnání na volnou pracovní pozici, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

·         vedení vnitřní evidence uchazečů o zaměstnaní,

·         podklady pro uzavření pracovní smlouvy -  pracovněprávníhovztahu se subjektem údajů,

·         vstupní lékařské prohlídky,zdravotní způsobilosti.

 

IV.     DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení, resp. po dobu výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pracovní pozici a po ukončení výběrového řízení, resp. ukončení výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pracovní pozici, pak ještě po dobu 3 let, a to z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.

 

V.      KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCEAZÁSTUPCE

 

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

-          správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše

-          správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: espaskov@espaskov.cz

-          správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: 558 462 342

-          kontaktní údaje zástupce správce: Jana Tvrdá, e-mail: tvrda@espaskov.cztel: 558 462 875, adresa pro doručení: Elektroservis Paskov s.r.o., Místecká 762, 739 21 Paskov

 

VI.     INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT JINÝM SUBJEKTŮM

 

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce poskytuje následujícím fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům (dále jen „příjemce“):

Rozsah údajů

Účel zpracování

Doba trvání

Předání třetí straně - příjemce

jméno a příjmení, akademický titul, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státním občanství, národnost, číslo OP, životopis, dosažené vzdělání, přehled dřívějších zaměstnání, certifikáty odborné způsobilosti, zdravotní údaje/zdravotní způsobilost

vedení vnitřní evidence uchazečů o zaměstnání

 

podklady pro uzavření pracovní smlouvy

 

viz článek IV.

ne

jméno a příjmení, akademický titul, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, zdravotní údaje/zdravotní způsobilost

vstupní lékařské prohlídky

 

 

viz článek IV.

ano – lékaři

 

VII.    DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

 

Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

-          zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

-          zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,

-          pro účely přímého marketingu,

-          pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.

 

 

                                                                                                              V Paskově dne …………………

 

 

 

 

                                                                                                              …………………………………

                                                                                                              Podpis subjektu údajů

 

 

ELEKTROSERVIS Paskov - technologická zařízení, prodej, servis, montáž

La pharmacocinétique du médicament Cialis achat enzyme impliquée dans la contraction du muscle cardiaque. In seiner Zusammensetzung gibt es neben den Formern einen Komplex von Komponenten Levitra Soft Verkaufs in der klassischen Form und verursacht somit ein Minimum an Nebenwirkungen. Levitra es un inhibidor de fosfodiesterasa que ayuda a aumentar el flujo sanguíneo levitra generico precio levitra precio en Españ. L'elaborazione dell'ordine avviene durante il giorno comprare cialis di una pillola sono sufficienti per l'intero fine settimana. Isotretinoin is a stereoisomer of fully trans-retinoic acid tretinoin isotretinoin over the counter the anti-inflammatory effect of isotretinoin on the skin is proven.