ELEKTROSERVIS Paskov - technologická zařízení, řídící systémy, měření a regulace

www.espaskov.cz

 
Úterý 7.12.2021
Svátek má Ambrož a Benjamín

Nejnovější dokumenty

Volná pracovní místa
Souhlas se zpracováním osobních údajů - zaměstnanci
Souhlas se zpracováním osobních údajů - uchazeči
Informace pro obchodní partnery
Reference_

Důležité kontakty

Elektroservis Paskov s.r.o.:
espaskov@espaskov.cz

Informace pro obchodní partnery

Informace PRO OBCHODNÍ PARTNERY

 

I.        ÚVODNÍ INFORMACE

 

Společnost Elektroservis Paskov s.r.o.se sídlem Místecká 762, 739 21 PaskovO: 63320126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajskýmsoudem v Ostravě, pod sp. zn. C/8205(dále jen „Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů sděluje svým obchodním partnerům informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech na ochranu osobních údajů.

 

 

II.       ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje jsou zpracovávány o fyzických osobách jako smluvních partnerech, popř. o fyzických osobách jako kontaktních osobách smluvních partnerů v rozsahu:

·         akademický titul,

·         jméno a příjmení,

·         název obchodní firmy,

·         O,

·         DIČ,

·         adresa sídla nebo místa podnikání,

·         fakturační adresa,

·         korespondenční adresa,

·         adresa provozovny,

·         e-mailová adresa,

·         telefonní číslo,

·         bankovní spojení,

·         certifikáty odborné způsobilosti,

·         popř. právní vztah pozice/pracovní zařazení u právnické osoby,je-li subjektem osobních údajů kontaktní osoba právnické osoby.

 

Výše popsaný rozsah osobních údajů je dán zejména tím, jaké údaje vyplývají z veřejně dostupných rejstříků, veřejně dostupných informací (webové stránky) nebo jaké údaje jsou správci údajů sděleny subjektem údajůneboprávnickou osobou, za niž subjekt údajů ve vztahu ke správci údajů jedná.

 

 

III.      ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti s realizací zakázek obchodních partnerůzpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b),a ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c), d) a f)obecného nařízení o ochraně osobních údajů, k těmto účelům:

·         výběrová řízení,

·         podklady pro uzavření smlouvy,

·         realizaci zakázek – plnění smlouvy,

·         plnění daňových povinností,

·         bezpečnost práce a požární ochrana.

 

Osobní údaje nebudou využívány k zasílání reklamních nabídek ani jiným marketingovým účelům.

 

 

IV.     DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení, resp. po dobu realizace zakázky – plnění smlouvy a po ukončení výběrového řízení, resp. zakázky – plnění smlouvy, pak ještě po dobu 10 let, a to z důvodu oprávněných zájmů správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.

 

V.      KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCEAZÁSTUPCE

 

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

-          správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše

-          správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: espaskov@espaskov.cz

-          správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: 558 462 342

-          kontaktní údaje zástupce správce: Jana Tvrdá, e-mail: tvrda@espaskov.cztel: 558 462 875, adresa pro doručení: Elektroservis Paskov s.r.o., Místecká 762, 739 21 Paskov

 

 

VI.     DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické forměve vnitřních IT systémech správce.

 

Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají,aby jejich neaktuální verze nezpůsobila subjektu údajů újmu.Správce údajů zajistí aktualizaci osobních údajů na základě podnětu subjektu údajů.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů, s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů. 

 

Přístup k osobním údajům obchodníchpartnerů správce má omezený okruh zaměstnanců vázaných mlčenlivostí. Osobní údaje nejsou a nebudou předávány třetí straně, kromě zákonných důvodů.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

-          zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

-          zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,

-          pro účely přímého marketingu,

-          pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

ELEKTROSERVIS Paskov - technologická zařízení, prodej, servis, montáž

La pharmacocinétique du médicament Cialis achat enzyme impliquée dans la contraction du muscle cardiaque. In seiner Zusammensetzung gibt es neben den Formern einen Komplex von Komponenten Levitra Soft Verkaufs in der klassischen Form und verursacht somit ein Minimum an Nebenwirkungen. Levitra es un inhibidor de fosfodiesterasa que ayuda a aumentar el flujo sanguíneo levitra generico precio levitra precio en Españ. L'elaborazione dell'ordine avviene durante il giorno comprare cialis di una pillola sono sufficienti per l'intero fine settimana. Isotretinoin is a stereoisomer of fully trans-retinoic acid tretinoin isotretinoin over the counter the anti-inflammatory effect of isotretinoin on the skin is proven.